Būvkomersantu klasifikācija

Image for Būvkomersantu klasifikācija

Ministru kabinets 2016. gada 12. aprīlī apstiprināja Būvkomersantu klasifikācijas noteikumus. Ministru kabineta noteikumu izstrādi inicēja būvniecības nozari pārstāvošās organizācijas Būvniecības likuma un Publisko iepirkumu likuma jauno redakciju izstrādes gaitā.

Kas ir būvkomersantu klasifikācija?

Būvkomersantu klasifikācija ir uzņēmumu novērtējums atbilstoši 15 kritērijiem, kas grupēti trīs sadaļās – profesionālā pieredze, finansiāli ekonomiskie rādītāji un ilgtspēja. Pēc novērtējuma veikšanas būvkomersantam tiek piešķirta kvalifikācijas klase. Kopumā ir piecas klases, kur pirmā klase atbilst augstākajai, bet piektā – zemākajai kvalifikācijai.

Paredzams, ka piešķirtā klase tiks izmantota publiskajos iepirkumos kā apliecinājums uzņēmuma pieredzei, kvalifikācijai un spējai būvēt noteikta līmeņa objektus. Būvkomersantu klasifikāciju Ekonomikas ministrija veiks rezi gadā.

Partnerības pozīcija

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība atzinīgi vērtē Ekonomikas ministrijas paveikto, izstrādājot būvkomersantu klasifikāciju. Vienlaikus partnerība uzsver, ka ir jāstrādā pie jaunās sistēmas iedzīvināšanas, to efektīvi sasaistot ar publisko iepirkumu likumu.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība uzskata, ka ir svarīgi, lai būvkomersantam piešķirtā kvalifikācijas klase kalpotu par pieredzes un atbilstības apliecinājumu publiskajos iepirkumos. Tas padarīs daudz vienkāršāku un objektīvāku pretendentu izvērtēšanas procesu, kā arī atvieglos darbu publisko iepirkumu organizētājiem – nebūs nepieciešamas specifikas zināšanas būvniecības nozarē, kā arī mazināsies darba apjoms, vērtējot pretendentus. Savukārt uzņēmumiem, piedaloties publiskajos iepirkumos, samazināsies iesniedzamo dokumentu apjoms.

Tāpat būvkomersantu klasifikācija nodrošinās to, ka publiskajos iepirkumos nevarēs parādīties uzņēmumi, kuriem nav pienācīga pieredze. Noteikta līmeņa objektus varēs būvēt tikai tādi uzņēmumi, kuriem ir atbilstoša pieredze un kvalifikācija, tādējādi līdz minimumam samazinot riskus, kas saistīti ar drošību un kvalitāti. Pasūtītājs varēs paļauties, ka būvkomersantam ir gan iepriekšēja pieredze līdzīgu projektu īstenošanā, gan nepieciešamie resursi. Tāpat būs lielāka drošība, ka būvkomersanta sniegtās garantijas būs patiešām izmantojamas, jo būvkomersants, kas veicis darbus, nav “vienas dienas uzņēmums”.

Arī paši būvniecības uzņēmumi būs spiesti daudz rūpīgāk sekot, vai izpilda visas prasības, lai atbilstu piešķirtajai kvalifikācijas klasei, tai skaitā par nodokļu nomaksu, darbinieku kvalifikāciju, darba drošības prasību ievērošanu un citiem klasifikatorā noteiktajiem kritērijiem.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina lēmuma pieņēmējus daudz straujāk virzīties uz priekšu ar klasifikācijas ieviešanu, lai to varētu piemērot vēl pirms 2019. gada.

Detalizēts pozīcijas izklāsts

Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja datiem ik gadu tiek apstrīdēti vidēji 12 % visu izsludināto būvdarbu iepirkumu. Tas ir augstākais sūdzību īpatsvars iepirkumos. Apstrīdēšanas gadījumi pagarina iepirkuma procedūru, negatīvi ietekmējot būvdarbu izpildes termiņus un radot saimniecisku risku pasūtītājam.

Būvkomersantu klasifikācija atvieglos atbilstošu pretendentu atlasi iepircējam un samazinās nepamatotas interpretācijas par pretendentu profesionālajām prasmēm, pieredzi, kompetencēm un resursiem. Vienlaikus tiks samazināts apliecinājumu un dokumentu apjoms, kas  pretendentam jāiesniedz katram konkrētajam iepirkumam. Līdz ar to būvuzņēmumu klasifikācija mazinās arī administratīvo slogu publiskā finansējuma būvdarbu iepirkumu pretendentiem.

Līdzīgi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma direktīvas regulējumam, Ministru kabineta noteikumos ietvertā būvkomersantu (būvētāju) klasifikācija tiks veikta trīs kritēriju grupās: profesionālās darbības, finansiāli ekonomiskajos, kā arī ilgtspējas kritērijos.

Būvuzņēmumiem atkarībā no rezultāta 15 kritēriju vērtējumā tiks piešķirta viena no 5 klasēm, savukārt atkarībā no nodarbināto speciālistu profesionālās darbības sfērām un uzņēmuma realizētajiem projektiem tiks atzīta uzņēmuma kompetence konkrētu būvdarbu veidu veikšanā.

Ministru kabineta noteikumi nosaka klasifikācijas dokumenta saņemšanai iesniedzamās ziņas, būvkomersantu klasifikācijas veidus un kritērijus, nosacījumus vienreizēja un pagaidu klasifikācijas dokumenta saņemšanai, nosacījumus lēmuma par klasifikācijas dokumenta piešķiršanu grozīšanai vai atcelšanai, klasifikācijas iestādes pilnvaras, kā arī informācijas par būvkomersantu klasifikāciju izvietošanas, uzturēšanas, aktualizācijas un pārbaudes kārtību.

Būvuzņēmumu pirmreizēja vispārīgā klasifikācija tiks veikta 2017. gada 1. maijā. Būvuzņēmēju pilna klasifikācija tiks uzsākta pēc 2019. gada 30. aprīļa, kad Būvniecības informācijas sistēmā būs pieejama informācija par būvuzņēmumu pieredzi būvniecības sfērās un būvju grupas.